پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط
بلغارستانبلغارستاناستان صوفیهبتوگرد

طلوع و غروب خورشید در بتوگرد

:

1
 
3
:
3
 
9
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT +3
فصل تابستان (+1 ساعت)
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
یکشنبه, 23 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:13, زمان ظهر: 13:17, غروب: 19:21, مدت از روز: 12:08, مدت زمان شب: 11:52.
دوشنبه, 24 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:14, زمان ظهر: 13:16, غروب: 19:19, مدت از روز: 12:05, مدت زمان شب: 11:55.
سهشنبه, 25 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:15, زمان ظهر: 13:16, غروب: 19:17, مدت از روز: 12:02, مدت زمان شب: 11:58.
چهار شنبه, 26 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:16, زمان ظهر: 13:15, غروب: 19:15, مدت از روز: 11:59, مدت زمان شب: 12:01.
پنج شنبه, 27 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:17, زمان ظهر: 13:15, غروب: 19:13, مدت از روز: 11:56, مدت زمان شب: 12:04.
جمعه, 28 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:18, زمان ظهر: 13:15, غروب: 19:12, مدت از روز: 11:54, مدت زمان شب: 12:06.
روز شنبه, 29 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:19, زمان ظهر: 13:14, غروب: 19:10, مدت از روز: 11:51, مدت زمان شب: 12:09.
یکشنبه, 30 سپتامبر 2018
طلوع خورشید 07:20, زمان ظهر: 13:14, غروب: 19:08, مدت از روز: 11:48, مدت زمان شب: 12:12.
دوشنبه, 01 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:22, زمان ظهر: 13:14, غروب: 19:06, مدت از روز: 11:44, مدت زمان شب: 12:16.
سهشنبه, 02 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:23, زمان ظهر: 13:14, غروب: 19:05, مدت از روز: 11:42, مدت زمان شب: 12:18.
چهار شنبه, 03 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:24, زمان ظهر: 13:13, غروب: 19:03, مدت از روز: 11:39, مدت زمان شب: 12:21.
پنج شنبه, 04 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:25, زمان ظهر: 13:13, غروب: 19:01, مدت از روز: 11:36, مدت زمان شب: 12:24.
جمعه, 05 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:26, زمان ظهر: 13:13, غروب: 19:00, مدت از روز: 11:34, مدت زمان شب: 12:26.
روز شنبه, 06 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:27, زمان ظهر: 13:12, غروب: 18:58, مدت از روز: 11:31, مدت زمان شب: 12:29.
یکشنبه, 07 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:28, زمان ظهر: 13:12, غروب: 18:56, مدت از روز: 11:28, مدت زمان شب: 12:32.
دوشنبه, 08 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:30, زمان ظهر: 13:12, غروب: 18:55, مدت از روز: 11:25, مدت زمان شب: 12:35.
سهشنبه, 09 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:31, زمان ظهر: 13:12, غروب: 18:53, مدت از روز: 11:22, مدت زمان شب: 12:38.
چهار شنبه, 10 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:32, زمان ظهر: 13:11, غروب: 18:51, مدت از روز: 11:19, مدت زمان شب: 12:41.
پنج شنبه, 11 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:33, زمان ظهر: 13:11, غروب: 18:50, مدت از روز: 11:17, مدت زمان شب: 12:43.
جمعه, 12 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:34, زمان ظهر: 13:11, غروب: 18:48, مدت از روز: 11:14, مدت زمان شب: 12:46.
روز شنبه, 13 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:35, زمان ظهر: 13:10, غروب: 18:46, مدت از روز: 11:11, مدت زمان شب: 12:49.
یکشنبه, 14 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:37, زمان ظهر: 13:11, غروب: 18:45, مدت از روز: 11:08, مدت زمان شب: 12:52.
دوشنبه, 15 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:38, زمان ظهر: 13:10, غروب: 18:43, مدت از روز: 11:05, مدت زمان شب: 12:55.
سهشنبه, 16 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:39, زمان ظهر: 13:10, غروب: 18:41, مدت از روز: 11:02, مدت زمان شب: 12:58.
چهار شنبه, 17 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:40, زمان ظهر: 13:10, غروب: 18:40, مدت از روز: 11:00, مدت زمان شب: 13:00.
پنج شنبه, 18 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:41, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:38, مدت از روز: 10:57, مدت زمان شب: 13:03.
جمعه, 19 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:43, زمان ظهر: 13:10, غروب: 18:37, مدت از روز: 10:54, مدت زمان شب: 13:06.
روز شنبه, 20 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:44, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:35, مدت از روز: 10:51, مدت زمان شب: 13:09.
یکشنبه, 21 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:45, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:33, مدت از روز: 10:48, مدت زمان شب: 13:12.
دوشنبه, 22 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:46, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:32, مدت از روز: 10:46, مدت زمان شب: 13:14.
سهشنبه, 23 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:48, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:30, مدت از روز: 10:42, مدت زمان شب: 13:18.
چهار شنبه, 24 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:49, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:29, مدت از روز: 10:40, مدت زمان شب: 13:20.
پنج شنبه, 25 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:50, زمان ظهر: 13:08, غروب: 18:27, مدت از روز: 10:37, مدت زمان شب: 13:23.
جمعه, 26 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:51, زمان ظهر: 13:08, غروب: 18:26, مدت از روز: 10:35, مدت زمان شب: 13:25.
روز شنبه, 27 اکتبر 2018
طلوع خورشید 07:53, زمان ظهر: 13:09, غروب: 18:25, مدت از روز: 10:32, مدت زمان شب: 13:28.
یکشنبه, 28 اکتبر 2018
طلوع خورشید 06:54, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:23, مدت از روز: 10:29, مدت زمان شب: 13:31.
دوشنبه, 29 اکتبر 2018
طلوع خورشید 06:55, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:22, مدت از روز: 10:27, مدت زمان شب: 13:33.
سهشنبه, 30 اکتبر 2018
طلوع خورشید 06:56, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:20, مدت از روز: 10:24, مدت زمان شب: 13:36.
چهار شنبه, 31 اکتبر 2018
طلوع خورشید 06:58, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:19, مدت از روز: 10:21, مدت زمان شب: 13:39.
پنج شنبه, 01 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:59, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:18, مدت از روز: 10:19, مدت زمان شب: 13:41.
جمعه, 02 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:00, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:16, مدت از روز: 10:16, مدت زمان شب: 13:44.
روز شنبه, 03 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:01, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:15, مدت از روز: 10:14, مدت زمان شب: 13:46.
یکشنبه, 04 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:03, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:14, مدت از روز: 10:11, مدت زمان شب: 13:49.
دوشنبه, 05 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:04, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:13, مدت از روز: 10:09, مدت زمان شب: 13:51.
سهشنبه, 06 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:05, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:11, مدت از روز: 10:06, مدت زمان شب: 13:54.
چهار شنبه, 07 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:07, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:10, مدت از روز: 10:03, مدت زمان شب: 13:57.
پنج شنبه, 08 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:08, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:09, مدت از روز: 10:01, مدت زمان شب: 13:59.
جمعه, 09 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:09, زمان ظهر: 12:08, غروب: 17:08, مدت از روز: 09:59, مدت زمان شب: 14:01.
روز شنبه, 10 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:11, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:07, مدت از روز: 09:56, مدت زمان شب: 14:04.
یکشنبه, 11 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:12, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:06, مدت از روز: 09:54, مدت زمان شب: 14:06.
دوشنبه, 12 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:13, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:05, مدت از روز: 09:52, مدت زمان شب: 14:08.
سهشنبه, 13 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:14, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:04, مدت از روز: 09:50, مدت زمان شب: 14:10.
چهار شنبه, 14 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:16, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:03, مدت از روز: 09:47, مدت زمان شب: 14:13.
پنج شنبه, 15 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:17, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:02, مدت از روز: 09:45, مدت زمان شب: 14:15.
جمعه, 16 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:18, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:01, مدت از روز: 09:43, مدت زمان شب: 14:17.
روز شنبه, 17 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:19, زمان ظهر: 12:09, غروب: 17:00, مدت از روز: 09:41, مدت زمان شب: 14:19.
یکشنبه, 18 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:21, زمان ظهر: 12:10, غروب: 16:59, مدت از روز: 09:38, مدت زمان شب: 14:22.
دوشنبه, 19 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:22, زمان ظهر: 12:10, غروب: 16:58, مدت از روز: 09:36, مدت زمان شب: 14:24.
سهشنبه, 20 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:23, زمان ظهر: 12:10, غروب: 16:58, مدت از روز: 09:35, مدت زمان شب: 14:25.
چهار شنبه, 21 نوامبر 2018
طلوع خورشید 07:24, زمان ظهر: 12:10, غروب: 16:57, مدت از روز: 09:33, مدت زمان شب: 14:27.

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

کشور:بلغارستان
کد کشور تلفن:+359
محل:استان صوفیه
نام شهرستان یا روستا:بتوگرد
منطقه زمانی:Europe/Sofia, GMT +3. فصل تابستان (+1 ساعت)
نام مستعار (در زبان های دیگر):Bahasa Indonesia: BotevgradDeutsch: BotewgradEnglish: BotevgradFrançaise: BotevgradItaliano: BotevgradNederlands: BotevgradNorsk bokmål: BotevgradPolski: BotewgradPortuguês: BotevgradRomână: BotevgradSlovenčina: BotevgradSuomi: BotevgradSvenska: BotevgradTürkçe: OrhanieΕλληνικά: ΒοτεβγραδБеларуская: БотевградБългарски: БотевградЕspañol: BotevgradРусский: БотевградУкраїнська: Ботевградالعربية: بوتفغرادفارسی: بتوگردहिन्दी: बोटेवग्रद中國: 博泰夫格勒日本語: ボーテブグラッド한국어: 보테브그라드
2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب خورشید در بتوگرد

© MeteoTrend.com - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای 
 
 
نمایش فشار 
 
 
سرعت نمایش باد