پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط
یونانیونانمقدونیه شرقی و تراکیهکلمپکی

طلوع و غروب ماه در کلمپکی

:

0
 
7
:
5
 
0
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT +3
فصل تابستان (+1 ساعت)
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
جمعه, 20 جولای 2018
طلوع ماه: 14:21; غروب ماه: 01:04; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
روز شنبه, 21 جولای 2018
طلوع ماه: 15:22; غروب ماه: 01:34; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 22 جولای 2018
طلوع ماه: 16:22; غروب ماه: 02:07; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه, 23 جولای 2018
طلوع ماه: 17:20; غروب ماه: 02:42; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 24 جولای 2018
طلوع ماه: 18:15; غروب ماه: 03:20; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 25 جولای 2018
طلوع ماه: 19:06; غروب ماه: 04:03; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 26 جولای 2018
طلوع ماه: 19:53; غروب ماه: 04:50; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 27 جولای 2018
طلوع ماه: 20:36; غروب ماه: 05:41; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
روز شنبه, 28 جولای 2018
طلوع ماه: 21:13; غروب ماه: 06:35; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 29 جولای 2018
طلوع ماه: 21:47; غروب ماه: 07:31; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 30 جولای 2018
طلوع ماه: 22:18; غروب ماه: 08:30; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 31 جولای 2018
طلوع ماه: 22:47; غروب ماه: 09:28; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 01 اوت 2018
طلوع ماه: 23:15; غروب ماه: 10:27; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 02 اوت 2018
طلوع ماه: 23:43; غروب ماه: 11:27; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 03 اوت 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 12:29; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 04 اوت 2018
طلوع ماه: 00:13; غروب ماه: 13:32; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه, 05 اوت 2018
طلوع ماه: 00:45; غروب ماه: 14:38; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه, 06 اوت 2018
طلوع ماه: 01:20; غروب ماه: 15:46; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه, 07 اوت 2018
طلوع ماه: 02:03; غروب ماه: 16:54; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه, 08 اوت 2018
طلوع ماه: 02:53; غروب ماه: 18:00; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه, 09 اوت 2018
طلوع ماه: 03:52; غروب ماه: 19:01; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه, 10 اوت 2018
طلوع ماه: 04:59; غروب ماه: 19:55; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه, 11 اوت 2018
طلوع ماه: 06:12; غروب ماه: 20:43; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه, 12 اوت 2018
طلوع ماه: 07:26; غروب ماه: 21:23; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
دوشنبه, 13 اوت 2018
طلوع ماه: 08:41; غروب ماه: 21:59; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه, 14 اوت 2018
طلوع ماه: 09:52; غروب ماه: 22:32; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 15 اوت 2018
طلوع ماه: 11:01; غروب ماه: 23:03; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 16 اوت 2018
طلوع ماه: 12:08; غروب ماه: 23:34; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 17 اوت 2018
طلوع ماه: 13:12; غروب ماه: --:--; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 18 اوت 2018
طلوع ماه: 14:14; غروب ماه: 00:07; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 19 اوت 2018
طلوع ماه: 15:13; غروب ماه: 00:42; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
دوشنبه, 20 اوت 2018
طلوع ماه: 16:10; غروب ماه: 01:19; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 21 اوت 2018
طلوع ماه: 17:02; غروب ماه: 02:00; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 22 اوت 2018
طلوع ماه: 17:51; غروب ماه: 02:46; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 23 اوت 2018
طلوع ماه: 18:35; غروب ماه: 03:36; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 24 اوت 2018
طلوع ماه: 19:14; غروب ماه: 04:29; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه, 25 اوت 2018
طلوع ماه: 19:49; غروب ماه: 05:25; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 26 اوت 2018
طلوع ماه: 20:21; غروب ماه: 06:23; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
دوشنبه, 27 اوت 2018
طلوع ماه: 20:51; غروب ماه: 07:21; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 28 اوت 2018
طلوع ماه: 21:19; غروب ماه: 08:21; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 29 اوت 2018
طلوع ماه: 21:47; غروب ماه: 09:21; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 30 اوت 2018
طلوع ماه: 22:16; غروب ماه: 10:23; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 31 اوت 2018
طلوع ماه: 22:46; غروب ماه: 11:25; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 01 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 23:20; غروب ماه: 12:30; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 02 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 23:59; غروب ماه: 13:35; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 03 سپتامبر 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 14:41; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه, 04 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 00:44; غروب ماه: 15:45; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه, 05 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 01:37; غروب ماه: 16:47; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه, 06 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 02:39; غروب ماه: 17:42; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه, 07 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 03:47; غروب ماه: 18:32; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه, 08 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 05:00; غروب ماه: 19:15; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه, 09 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 06:14; غروب ماه: 19:53; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه, 10 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 07:27; غروب ماه: 20:27; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
سهشنبه, 11 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 08:39; غروب ماه: 21:00; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 12 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 09:48; غروب ماه: 21:31; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 13 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 10:56; غروب ماه: 22:04; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 14 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 12:00; غروب ماه: 22:39; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 15 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 13:03; غروب ماه: 23:15; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 16 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 14:01; غروب ماه: 23:56; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه, 17 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 14:56; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

کشور:یونان
کد کشور تلفن:+30
محل:مقدونیه شرقی و تراکیه
نام شهرستان یا روستا:کلمپکی
منطقه زمانی:Europe/Athens, GMT +3. فصل تابستان (+1 ساعت)
نام مستعار (در زبان های دیگر):Bahasa Indonesia: KalampakiDeutsch: KalampakiEnglish: KalampákiFrançaise: KalampakiItaliano: CalampaciNederlands: KalampákiNorsk bokmål: KalampakiPolski: KalampakiPortuguês: KalampákiRomână: KalampakiSlovenčina: KalampákiSuomi: KalampakiSvenska: KalampakiTürkçe: KalampakiΕλληνικά: ΚαλαμπάκιБеларуская: КаламбакіБългарски: КаламбакиЕspañol: KalampákiРусский: КаламбакиУкраїнська: Каламбакіالعربية: كالامباكيفارسی: کلمپکیहिन्दी: कलाम्पकी中國: Kalampáki日本語: キャラバッキー한국어: 칼라바키
2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب ماه در کلمپکی

© MeteoTrend.com - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای 
 
 
نمایش فشار 
 
 
سرعت نمایش باد