پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط
یونانیونانمقدونیه شرقی و تراکیهکلمپکی

طلوع و غروب ماه در کلمپکی

:

0
 
9
:
5
 
4
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT +3
فصل تابستان (+1 ساعت)
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
یکشنبه, 22 آوریل 2018
طلوع ماه: 11:57; غروب ماه: 02:00; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه, 23 آوریل 2018
طلوع ماه: 13:03; غروب ماه: 02:51; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
سهشنبه, 24 آوریل 2018
طلوع ماه: 14:11; غروب ماه: 03:36; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 25 آوریل 2018
طلوع ماه: 15:19; غروب ماه: 04:15; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 26 آوریل 2018
طلوع ماه: 16:27; غروب ماه: 04:50; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 27 آوریل 2018
طلوع ماه: 17:33; غروب ماه: 05:22; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه, 28 آوریل 2018
طلوع ماه: 18:38; غروب ماه: 05:53; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 29 آوریل 2018
طلوع ماه: 19:42; غروب ماه: 06:24; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه, 30 آوریل 2018
طلوع ماه: 20:45; غروب ماه: 06:55; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
سهشنبه, 01 مه 2018
طلوع ماه: 21:46; غروب ماه: 07:28; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 02 مه 2018
طلوع ماه: 22:45; غروب ماه: 08:05; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 03 مه 2018
طلوع ماه: 23:39; غروب ماه: 08:44; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 04 مه 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 09:28; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 05 مه 2018
طلوع ماه: 00:31; غروب ماه: 10:16; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 06 مه 2018
طلوع ماه: 01:17; غروب ماه: 11:07; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 07 مه 2018
طلوع ماه: 01:59; غروب ماه: 12:02; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 08 مه 2018
طلوع ماه: 02:37; غروب ماه: 12:59; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه, 09 مه 2018
طلوع ماه: 03:10; غروب ماه: 13:57; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه, 10 مه 2018
طلوع ماه: 03:42; غروب ماه: 14:58; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه, 11 مه 2018
طلوع ماه: 04:12; غروب ماه: 16:00; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه, 12 مه 2018
طلوع ماه: 04:42; غروب ماه: 17:04; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه, 13 مه 2018
طلوع ماه: 05:12; غروب ماه: 18:11; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه, 14 مه 2018
طلوع ماه: 05:44; غروب ماه: 19:20; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه, 15 مه 2018
طلوع ماه: 06:21; غروب ماه: 20:31; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
چهار شنبه, 16 مه 2018
طلوع ماه: 07:02; غروب ماه: 21:41; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 17 مه 2018
طلوع ماه: 07:50; غروب ماه: 22:50; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 18 مه 2018
طلوع ماه: 08:45; غروب ماه: 23:53; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 19 مه 2018
طلوع ماه: 09:47; غروب ماه: --:--; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 20 مه 2018
طلوع ماه: 10:54; غروب ماه: 00:49; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه, 21 مه 2018
طلوع ماه: 12:03; غروب ماه: 01:37; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه, 22 مه 2018
طلوع ماه: 13:11; غروب ماه: 02:18; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
چهار شنبه, 23 مه 2018
طلوع ماه: 14:19; غروب ماه: 02:54; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 24 مه 2018
طلوع ماه: 15:24; غروب ماه: 03:26; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 25 مه 2018
طلوع ماه: 16:29; غروب ماه: 03:57; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه, 26 مه 2018
طلوع ماه: 17:32; غروب ماه: 04:26; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 27 مه 2018
طلوع ماه: 18:35; غروب ماه: 04:57; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه, 28 مه 2018
طلوع ماه: 19:36; غروب ماه: 05:28; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 29 مه 2018
طلوع ماه: 20:35; غروب ماه: 06:03; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
چهار شنبه, 30 مه 2018
طلوع ماه: 21:32; غروب ماه: 06:41; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 31 مه 2018
طلوع ماه: 22:25; غروب ماه: 07:22; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 01 ژوئن 2018
طلوع ماه: 23:13; غروب ماه: 08:09; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 02 ژوئن 2018
طلوع ماه: 23:57; غروب ماه: 08:59; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 03 ژوئن 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 09:52; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 04 ژوئن 2018
طلوع ماه: 00:36; غروب ماه: 10:48; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 05 ژوئن 2018
طلوع ماه: 01:11; غروب ماه: 11:46; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 06 ژوئن 2018
طلوع ماه: 01:43; غروب ماه: 12:45; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه, 07 ژوئن 2018
طلوع ماه: 02:13; غروب ماه: 13:45; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه, 08 ژوئن 2018
طلوع ماه: 02:42; غروب ماه: 14:47; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه, 09 ژوئن 2018
طلوع ماه: 03:10; غروب ماه: 15:51; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه, 10 ژوئن 2018
طلوع ماه: 03:41; غروب ماه: 16:58; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه, 11 ژوئن 2018
طلوع ماه: 04:15; غروب ماه: 18:07; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه, 12 ژوئن 2018
طلوع ماه: 04:53; غروب ماه: 19:18; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه, 13 ژوئن 2018
طلوع ماه: 05:37; غروب ماه: 20:30; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
پنج شنبه, 14 ژوئن 2018
طلوع ماه: 06:30; غروب ماه: 21:37; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
جمعه, 15 ژوئن 2018
طلوع ماه: 07:30; غروب ماه: 22:39; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 16 ژوئن 2018
طلوع ماه: 08:37; غروب ماه: 23:32; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 17 ژوئن 2018
طلوع ماه: 09:48; غروب ماه: --:--; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه, 18 ژوئن 2018
طلوع ماه: 10:59; غروب ماه: 00:17; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه, 19 ژوئن 2018
طلوع ماه: 12:09; غروب ماه: 00:56; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 20 ژوئن 2018
طلوع ماه: 13:17; غروب ماه: 01:30; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

کشور:یونان
کد کشور تلفن:+30
محل:مقدونیه شرقی و تراکیه
نام شهرستان یا روستا:کلمپکی
منطقه زمانی:Europe/Athens, GMT +3. فصل تابستان (+1 ساعت)
نام مستعار (در زبان های دیگر):Bahasa Indonesia: KalampakiDeutsch: KalampakiEnglish: KalampákiFrançaise: KalampakiItaliano: CalampaciNederlands: KalampákiNorsk bokmål: KalampakiPolski: KalampakiPortuguês: KalampákiRomână: KalampakiSlovenčina: KalampákiSuomi: KalampakiSvenska: KalampakiTürkçe: KalampakiΕλληνικά: ΚαλαμπάκιБеларуская: КаламбакіБългарски: КаламбакиЕspañol: KalampákiРусский: КаламбакиУкраїнська: Каламбакіالعربية: كالامباكيفارسی: کلمپکیहिन्दी: कलाम्पकी中國: Kalampáki日本語: キャラバッキー한국어: 칼라바키
2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب ماه در کلمپکی

© MeteoTrend.com - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای  
 
 
نمایش فشار  
 
 
سرعت نمایش باد