پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط

آ

کمی تا حدی آفتابیآتلانتا +12 °C  واضحآردن‌ارکد +2 °C  بارانآرلینگتن هایقتس +2 °C  پوشیده از ابرآرلینگتون +6 °C  دوشآرورا +2 °C  دوشآستین +12 °C  پوشیده از ابرآلبانی -3 °C  کمی تا حدی آفتابیآلبانی +12 °C  پوشیده از ابرآلبوکرکی +2 °C  پوشیده از ابرآلن +7 °C  واضحآلهامبرا +7 °C  برف کوچکآلوها -3 °C  واضحآناهایم +6 °C  واضحآوببکک 0 °C  کمی تا حدی آفتابیآوبرن +13 °C  کمی تا حدی آفتابیآورورا -9 °C  واضحآپ لند +5 °C  پوشیده از ابرآچی 0 °C  کمی تا حدی آفتابیآیداهو فالز -19 °C  پوشیده از ابرآیووا 0 °C 

ا

واضحاخنرد +8 °C  واضحاخنرد شرس +8 °C  پوشیده از ابرارواین +7 °C  پوشیده از ابراستاتن آیلند +2 °C  کمی تا حدی آفتابیاستاکتون +1 °C  دوشاسمیت +10 °C  واضحاسپرینگ ولی +3 °C  پوشیده از ابراسپوکن -11 °C  باراناشلند +12 °C  کمی تا حدی آفتابیال پاسو +2 °C  واضحامریللو -1 °C  پوشیده از ابرانکوریج -17 °C  واضحاورلندو +15 °C  کمی تا حدی آفتابیاورگن -8 °C  پوشیده از ابراوورلند پارک 0 °C  پوشیده از ابراوکلند +4 °C  باراناکران +7 °C  واضحاکلاهما 0 °C  پوشیده از ابرایروینگ +7 °C  دوشایندیاناپولیس +11 °C 

ب

پوشیده از ابرباتون روژ +18 °C  پوشیده از ابربالتیمور +3 °C  پوشیده از ابربرانکس +2 °C  دوشبراونزویل +21 °C  کمی تا حدی آفتابیبرندن +17 °C  دوشبروکلین +2 °C  واضحبروکن اروو +1 °C  کمی تا حدی آفتابیبرکلی +3 °C  پوشیده از ابربریجپورت +2 °C  دوشبلا +11 °C  دوشبللوو +4 °C  واضحبوربنک +6 °C  کمی تا حدی آفتابیبوستون -1 °C  بارانبوفالو +1 °C  واضحبولدر -8 °C  دوشبومانت +18 °C  کمی تا حدی آفتابیبویس -16 °C  کمی تا حدی آفتابیبیرمنگهام +14 °C  کمی تا حدی آفتابیبیلینگز -3 °C  کمی تا حدی آفتابیبیکرزفیلد +3 °C 

ت

پوشیده از ابرتاسکالوسا +17 °C  کمی تا حدی آفتابیتالاهاسی +14 °C  دوشتامز ریور +1 °C  بارانتاه وودلندس +17 °C  واضحتاوزند اوکس +8 °C  دوشتاکوما +4 °C  دوشتایلر +10 °C  پوشیده از ابرترنتون +1 °C  واضحتریسی +1 °C  کمی تا حدی آفتابیتمپا +17 °C  واضحتمپی +7 °C  واضحتمپی +7 °C  واضحتمکولا +4 °C  واضحتهرنتن -10 °C  واضحتورانس +7 °C  بارانتورنتو +1 °C  کمی تا حدی آفتابیتوسان +5 °C  واضحتولسا +1 °C  بارانتولیدو +7 °C  پوشیده از ابرتوپیکا 0 °C 

ج

کمی تا حدی آفتابیجامایکا پلاین -2 °C  پوشیده از ابرجامیکا +2 °C  واضحجانز کریک +10 °C  پوشیده از ابرجاپلین +2 °C  بارانجرمنتاون +14 °C  واضحجزیره مریت +19 °C  پوشیده از ابرجفرسون سیتی +4 °C  بارانجمستون +1 °C  پوشیده از ابرجنسبرو +7 °C  پوشیده از ابرجنسویلل 0 °C  پوشیده از ابرجهنسن 0 °C  دوشجهنسن سیتی +12 °C  پوشیده از ابرجونز +17 °C  برفجونیو 0 °C  دوشجکسن +1 °C  بارانجکسن +14 °C  کمی تا حدی آفتابیجکسنویل +8 °C  کمی تا حدی آفتابیجکسنویل +13 °C  پوشیده از ابرجکسون +18 °C  بارانجکسون +3 °C 

ح


د

پوشیده از ابردالاس +8 °C  کمی تا حدی آفتابیدالّی سیتی +5 °C  واضحداونی +6 °C  پوشیده از ابردثا مینس 0 °C  پوشیده از ابردعاوی +20 °C  کمی تا حدی آفتابیدلتنا +15 °C  پوشیده از ابردله سیتی +4 °C  پوشیده از ابردنبوری 0 °C  کمی تا حدی آفتابیدنتون +5 °C  کمی تا حدی آفتابیدنور -11 °C  کمی تا حدی آفتابیدوثن +14 °C  پوشیده از ابردورهام +9 °C  واضحدولوث -5 °C  پوشیده از ابردوندلک +2 °C  پوشیده از ابردونپورت +1 °C  پوشیده از ابردکتور +6 °C  باراندیترویت +2 °C  باراندیتون +12 °C  باراندیربورن +3 °C  پوشیده از ابردیویس 0 °C 

ر

پوشیده از ابررالی +8 °C  واضحرانچو کوکامونگا +5 °C  دوشراوند راک +11 °C  کمی تا حدی آفتابیردینگ +2 °C  پوشیده از ابررزول +12 °C  واضحرسویلل +1 °C  دوشرنتون +4 °C  دوشرونوک +7 °C  برف کوچکروچستر 0 °C  برف و بارانروچستر 0 °C  پوشیده از ابررککفرد +1 °C  دوشرکین +1 °C  واضحریالتو +5 °C  پوشیده از ابرریدینگ +1 °C  واضحرینو -4 °C  پوشیده از ابرریو رنچو +1 °C  واضحریورساید +4 °C  پوشیده از ابرریچاردسون +6 °C  پوشیده از ابرریچموند +5 °C  دوشریچموند +6 °C 

ز

پوشیده از ابرزاکاری +18 °C  کمی تا حدی آفتابیزفیرهیلز +16 °C  بارانزنسویل +10 °C  بارانزنیا +12 °C  بارانزولل +14 °C  برف کوچکزونی پوبلوو 0 °C  دوشزینسویلل +11 °C  بارانزیون +2 °C 

س

واضحسالیناس +4 °C  واضحسانتا آنا +6 °C  پوشیده از ابرسانتا روزا +2 °C  واضحسانتا کلاریتا +4 °C  کمی تا حدی آفتابیساکرامنتو +1 °C  واضحسلت لک سیتی -7 °C  دوشسن آنتونیو +14 °C  واضحسن برناردینو +4 °C  واضحسن جته +5 °C  کمی تا حدی آفتابیسن دیگو +9 °C  پوشیده از ابرسن فرانسیسکو +6 °C  کمی تا حدی آفتابیسن پترزبورگ +18 °C  پوشیده از ابرسنت جانز +15 °C  پوشیده از ابرسنت لوئیس +6 °C  برفسنت پاول 0 °C  واضحسونریس مانور +2 °C  واضحسکاتزدیل +7 °C  دوشسیاتل +4 °C  پوشیده از ابرسیلم -1 °C  واضحسیوکس فالز -7 °C 

ش

پوشیده از ابرشارلوت +12 °C  دوششارلوتزویل +6 °C  پوشیده از ابرشرمن +5 °C  واضحشرمن اکس +5 °C  پوشیده از ابرشریوپورت +12 °C  بارانشلبی +1 °C  پوشیده از ابرشلتون +1 °C  پوشیده از ابرشمپین +7 °C  کمی تا حدی آفتابیشهرستان آلامدا +4 °C  کمی تا حدی آفتابیشهرستان تولار 0 °C  واضحشهرستان سانتا کلارا +5 °C  کمی تا حدی آفتابیشهرستان سن ماتئو +4 °C  واضحشهرستان مادرا 0 °C  واضحشهرستان مرسد +2 °C  واضحشهرستان ونتورا +6 °C  دوششورلاین +4 °C  پوشیده از ابرشونی 0 °C  بارانشوگر لند +18 °C  بارانشیکاگو +3 °C  پوشیده از ابرشیکوپی -3 °C 

ط


ع

کمی تا حدی آفتابیعلاوه +20 °C  کمی تا حدی آفتابیعلاوه هایقتس +20 °C  واضحعلتا سیررا 0 °C  پوشیده از ابرعلم +2 °C  برف و بارانعلما 0 °C 

غ

پوشیده از ابرغاز +1 °C 

ف

واضحفارگو -18 °C  کمی تا حدی آفتابیفال ریور -1 °C  دوشفدرال وای +3 °C  واضحفرزنو +1 °C  بارانفرمینگتن هیلز +1 °C  کمی تا حدی آفتابیفریسکو +5 °C  کمی تا حدی آفتابیفریمانت +3 °C  بارانفلینت +1 °C  واضحفنتنا +5 °C  پوشیده از ابرفورت لادردیل +21 °C  پوشیده از ابرفورت وورث +6 °C  واضحفورت کالینز -9 °C  کمی تا حدی آفتابیفورت‌ اسمیت +3 °C  دوشفورت‌ وین +11 °C  واضحفولرتون +6 °C  کمی تا حدی آفتابیفیرفیلد +2 °C  بارانفیشرس +11 °C  پوشیده از ابرفیلادلفیا +3 °C  واضحفینیکس +7 °C  پوشیده از ابرفییتویل +8 °C 

ق

دوشقواکرتون +1 °C  کمی تا حدی آفتابیقوینکی -1 °C 

ك

بارانكاخ سفيد +15 °C 

ل

دوشلاریدو +20 °C  واضحلاس وگاس +2 °C  کمی تا حدی آفتابیلاس کروسس +3 °C  پوشیده از ابرلافایت +19 °C  واضحلانگ بیچ +7 °C  دوشلخینگتن‌فیت +13 °C  بارانلنسینگ +2 °C  واضحلنکستر +3 °C  واضحلوتن 0 °C  واضحلوس انجلس +8 °C  کمی تا حدی آفتابیلولل -2 °C  برفلوکرن 0 °C  کمی تا حدی آفتابیلویسویلل +6 °C  دوشلوییویل +14 °C  کمی تا حدی آفتابیلکلند +17 °C  دوشلیتل راک +8 °C  پوشیده از ابرلیس سوممیت 0 °C  کمی تا حدی آفتابیلین 0 °C  کمی تا حدی آفتابیلینکلن -1 °C  بارانلیونیا +2 °C 

م

واضحمارتین +18 °C  بارانمتروپلیتن گورنمنت آاف نشویلل‌دیویدسن بالانس +15 °C  کمی تا حدی آفتابیمتیری +18 °C  کمی تا حدی آفتابیمتیری تررک +18 °C  واضحمدستو +1 °C  پوشیده از ابرمدیسون 0 °C  دوشمریلند +4 °C  پوشیده از ابرمسقویت +8 °C  بارانممفیس +13 °C  پوشیده از ابرمنهتن +2 °C  کمی تا حدی آفتابیموبیل +17 °C  واضحمورنو ولی +4 °C  برف کوچکموریس +1 °C  پوشیده از ابرمونتگمری +14 °C  واضحمیامی +22 °C  بارانمیدس +12 °C  واضحمیزا +7 °C  برف کوچکمیشیگان 0 °C  دوشمیلواکی +1 °C  کمی تا حدی آفتابیمینیاپولیس -3 °C 

ن

دوشناکسویل +14 °C  پوشیده از ابرنرفلک +8 °C  کمی تا حدی آفتابینشوا -2 °C  باراننشویل +15 °C  پوشیده از ابرنورت چارلزتن +13 °C  پوشیده از ابرنورث ستمفرد 0 °C  دوشنورث پئوریا +4 °C  واضحنورث گلندل +8 °C  واضحنورمن 0 °C  پوشیده از ابرنورواک +1 °C  واضحنورواک +6 °C  دوشنپرویلل +3 °C  پوشیده از ابرنیو بدفرد 0 °C  پوشیده از ابرنیو هاون +1 °C  پوشیده از ابرنیوآرک +2 °C  کمی تا حدی آفتابینیواورلئان +18 °C  پوشیده از ابرنیوجرسی +2 °C  کمی تا حدی آفتابینیوپورت بیچ +9 °C  پوشیده از ابرنیوپورت نیوز +6 °C  پوشیده از ابرنیویورک +2 °C 

ه

پوشیده از ابرهارتفورد 0 °C  پوشیده از ابرهالیوود +22 °C  پوشیده از ابرهانتسویل +16 °C  کمی تا حدی آفتابیهانتینگتون بیچ +9 °C  واضحهاوتورن +6 °C  دوشهای پوینت +9 °C  واضحهسپریا +2 °C  دوشهموند +6 °C  دوشهمپتون +7 °C  پوشیده از ابرهمپتون +6 °C  واضحهندرسون +2 °C  کمی تا حدی آفتابیهنری +11 °C  کمی تا حدی آفتابیهونولولو +22 °C  کمی تا حدی آفتابیهوور +14 °C  واضحهیقلندس رنچ -9 °C  کمی تا حدی آفتابیهیلسبرو -4 °C  پوشیده از ابرهیلیه +20 °C  کمی تا حدی آفتابیهیورد +2 °C  بارانهیوستون +18 °C  بارانهیوستون +18 °C 

و

بارانوارن +2 °C  دوشواشینگتن دی.سی. +4 °C  واضحوالنسیا +5 °C  واضحوان نویس +5 °C  پوشیده از ابروتربوری 0 °C  واضحوست جردن -7 °C  واضحوست ولی -7 °C  واضحوست کووینا +4 °C  واضحوستمینستر -10 °C  کمی تا حدی آفتابیوللجو +3 °C  پوشیده از ابرونکوور -2 °C  پوشیده از ابرووستر -1 °C  دوشوکو +11 °C  پوشیده از ابرویرجینیابیچ +6 °C  واضحویسالیا +1 °C  کمی تا حدی آفتابیویلمینگتن +12 °C  دوشوینستون-سیلم +9 °C  پوشیده از ابرویچیتا +1 °C  واضحویچیتا فالز +1 °C  واضحویکتور ویل +2 °C 

پ

کمی تا حدی آفتابیپئوریا +7 °C  دوشپئوریا +5 °C  کمی تا حدی آفتابیپالم بای +20 °C  واضحپالم دیل +3 °C  پوشیده از ابرپترسون +1 °C  پوشیده از ابرپرتسموته هایقتس +6 °C  واضحپردایس +2 °C  واضحپرووو -11 °C  بارانپسدنا +18 °C  پوشیده از ابرپلنو +7 °C  واضحپمبروک پاینز +20 °C  کمی تا حدی آفتابیپمپنو بیچ +21 °C  کمی تا حدی آفتابیپوبلو -3 °C  کمی تا حدی آفتابیپورت سنت لوسی +20 °C  دوشپورتر +8 °C  پوشیده از ابرپورتسموث +8 °C  کمی تا حدی آفتابیپورتلند -2 °C  واضحپومونا +6 °C  بارانپیتسبورگ +7 °C  بارانپیرلند +18 °C 

چ

پوشیده از ابرچاتانوگا +13 °C  پوشیده از ابرچاتانوگا +14 °C  بارانچارلستون +11 °C  کمی تا حدی آفتابیچارلستون +14 °C  واضحچتسورث +6 °C  برف کوچکچری هیل +1 °C  پوشیده از ابرچساپیک +8 °C  دوشچستر +3 °C  پوشیده از ابرچسترفیلد +5 °C  کمی تا حدی آفتابیچلسی 0 °C  کمی تا حدی آفتابیچندلر +5 °C  بارانچنلویو +18 °C  کمی تا حدی آفتابیچولا ویستا +8 °C  برفچون رپیدس -1 °C  پوشیده از ابرچپل هیل +9 °C  واضحچین +6 °C  واضحچین هیلز +6 °C  واضحچینن -7 °C  بارانچیکتوگا +1 °C  پوشیده از ابرچیکو +2 °C 

ژ

بارانژنو +2 °C  برف و بارانژنوا 0 °C  دوشژولیت +4 °C  برف کوچکژوهانسبورگ 0 °C  کمی تا حدی آفتابیژوپیتر +22 °C  کمی تا حدی آفتابیژکک +3 °C 

ک

واضحکارلس بد +9 °C  پوشیده از ابرکانزاس سیتی +1 °C  کمی تا حدی آفتابیکانکورد +2 °C  پوشیده از ابرکرال سپرینگس +19 °C  پوشیده از ابرکررللتن +6 °C  پوشیده از ابرکری +10 °C  برف کوچککلرادو اسپرینگز -3 °C  بارانکلرکسویلل +15 °C  بارانکلمبوس +11 °C  پوشیده از ابرکلمبیا +12 °C  پوشیده از ابرکلمبیا +3 °C  کمی تا حدی آفتابیکلومبوس +11 °C  کمی تا حدی آفتابیکلیرواتر +17 °C  بارانکلیولند +7 °C  کمی تا حدی آفتابیکمبریج -2 °C  واضحکورونا +7 °C  پوشیده از ابرکورپس کریستی +19 °C  پوشیده از ابرکوستا مسا +8 °C  پوشیده از ابرکیللین +11 °C  کمی تا حدی آفتابیکیپ کرال +17 °C 

گ

واضحگردن گرو +6 °C  پوشیده از ابرگرشام -1 °C  پوشیده از ابرگرلند +7 °C  دوشگرمنتون +3 °C  بارانگرند رپیدس +1 °C  پوشیده از ابرگرند پریری +7 °C  دوشگری +6 °C  واضحگریلی -7 °C  برف و بارانگرین بای 0 °C  پوشیده از ابرگرینبورق +1 °C  دوشگرینزبورو +10 °C  کمی تا حدی آفتابیگرینویل +6 °C  پوشیده از ابرگستنیا +11 °C  پوشیده از ابرگلن بورنی +3 °C  واضحگلندیل +7 °C  واضحگلندیل +8 °C  دوشگولفپرت +17 °C  دوشگیترزبرگ +3 °C  واضحگیلبرت +6 °C  کمی تا حدی آفتابیگینزویل +14 °C 

ی

پوشیده از ابریانکرز +1 °C  پوشیده از ابریاکیما -11 °C  بارانیستپینت +1 °C  برف و بارانیو کلر 0 °C  کمی تا حدی آفتابییوبا سیتی +1 °C  پوشیده از ابریوتیکا -2 °C  کمی تا حدی آفتابییوجین 0 °C  واضحیوربا لیندا +6 °C  دوشیورک +3 °C  واضحیوما +8 °C  بارانیونگستاون +5 °C  واضحیونیور سیتی پارک +20 °C  واضحیونیورسال سیتی +6 °C  کمی تا حدی آفتابییونیورسیتی +16 °C  پوشیده از ابریونیورسیتی سیتی +6 °C  دوشیونیورسیتی پلیس +4 °C  پوشیده از ابریونیون +2 °C  کمی تا حدی آفتابییونیون سیتی +2 °C  واضحیوکایپا +3 °C  کمی تا حدی آفتابییکن کریل -10 °C 


آب و هوا را بر روی نقشه
دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی


ایالات متّحدهٔ آمریکا (به انگلیسی: The United States of America و به اختصار: USA ) کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی.سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳٬۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است.

نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است. این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی (۱۱۵۵ ه.خ.)، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمرهٔ سابق بریتانیا شکل گرفت.

کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است. این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند.

ایالات متحده آمریکا پس از حضور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، قدرت اثرگذاری خود در جهان را گسترش داد. آمریکا به عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل در آمده‌است و از بنیانگذاران پیمان نظامی ناتو محسوب می‌شود. و پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد به عنوان یک ابرقدرت منحصربه‌فرد درآمد. شهروند ایالات متحدهٔ آمریکا را معمولاً «آمریکایی» می‌نامند.


...

کشور: ایالات متحده آمریکا
کد کشور تلفن: +1
مختصات: عرض جغرافیایی: 39°45'36" N; طول جغرافیایی: 98°30'0" W;
نام مستعار (در زبان های دیگر): Bahasa Indonesia: Amerika Serikat Deutsch: Vereinigte Staaten English: USA Française: États-Unis Italiano: Stati Uniti Nederlands: Verenigde Staten Norsk bokmål: USA Polski: Stany Zjednoczone Português: Estados Unidos da América Română: Statele Unite ale Americii Slovenčina: Spojené štáty Suomi: Yhdysvallat Svenska: USA Türkçe: Amerika Birleşik Devletleri Ελληνικά: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Беларуская: США Български: САЩ Еspañol: EEUU Русский: Соединённые Штаты Америки Українська: США العربية: الولايات المتحدة فارسی: ایالات متحده آمریکا हिन्दी: यूएसए(संयुक्त राज्य अमेरिका) 中國: 美国 日本語: アメリカ合衆国 한국어: 미국
نام بیشتر:
ABD, ALeaa-Oko ti Amerika, Ameerika UEhendriigid, Ameerika Ühendriigid, Amelika, America, Amerihka Ovttastuvvan Stahtat, Amerihká Ovttastuvvan Stáhtat, Amerika, Amerika Birlesik Devletleri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Amerika Syarikat, Amerikas Foerenta Stater, Amerikas Forenede Stater, Amerikas Förenta Stater, Amerikas Savienotas Valstis, Amerikas Savienotās Valstis, Amerikas forente stater, Ameriketako Estatu Batuak, Ameriki, Amerikijn Nehgdsehn Uls, Amurka, Amɛrika, Bandariki Nordur-Ameriku, Bandarikin, Bandaríki Norður-Ameríku, Bandaríkin, Dowlaaji Dentuɗi Amerik, Egyesuelt Allamok, Egyesült Államok, Estados Unidos, Estados Unidos de America, Estados Unidos de América, Estats Units, Estatu Batuak, Etats-Unis, Etazonia, Hoa Ky, Hoa Kỳ, Inomenes Politeies tis Amerikis, Jungtines Amerikos Valstijos, Jungtines Valstijos US, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinės Valstijos US, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Maraykanka, Marekani, Naalagaaffeqatigiit, Orileede Orileede Amerika, Orílẹ́ède Orilẹede Amerika, Pule'anga fakatahataha 'Amelika, Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika, SASHH, SSHA, Sambandsriki Amerika, Sambandsríki Amerika, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sjedinene Americke Drzave, Sjedinene Drzave, Sjedinjene Americke Drzave, Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Drzave, Sjedinjene Države, Soedinennye Shtaty, Soedineti Amerikanski Drzhavi, Spojene staty, Spojene staty americke, Spojené státy, Spojené státy americké, Spojené štáty americké, Spoluceni Stati Ameriki, Stadis Unids da l'America, Stadou-Unanet, Stadoù-Unanet, Stait Aontaithe Mheiricea, Statele Unite, Statos Unite, Statys Unys, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Suedineni shhati, U.S., U.S.A., USA nutome, United States, United States of America, Usono, Verenigde Staten, Verenigde State van Amerika, Yr Unol Daleithiau, ZDA, Zdruzene drzave Amerike, Združene države Amerike, Zlucanya Staty Ameryki, Zluchanyja Shtaty, aikkiya amerikka kutiyaracu, alawlayat almthdt alamrykyt, alwlayat almthdt alamrykyt, amerika he zhong guo, amerika sanyukta sansthana, ayalat mthdh, ayalat mthdh amryka, i-United States, markina yuktarastra, mei guo, migug, sanyukata rajya/ amerika, sanyukta rajya, sanyukta rajya amarika, sanyukta rajya amerika, sanyukta rajye /amerika, shrathxmerika, yuktaraastra, yukta rastra amerika, ÂLeaa-Ôko tî Amerika, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Америкийн Нэгдсэн Улс, АҚШ, Злучаныя Штаты, Злучаныя Штаты Амерыкі, Соединенные Штаты, Соединети Американски Држави, Сполучені Штати Америки, Съединени щати, Сједињене Америчке Државе, Сједињене Државе, Қўшма Штатлар, Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր, Միացյալ Նահանգներ, ארצות הברית, الاولايات المتحدة الامريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, ایالات متحده, ایالات متحدهٔ امریکا, ریاستہائے متحدہ, وڵاتە یەکگرتووەکان, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्ये /अमेरिका, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তৰাষ্ট্ৰ, સંયુકત રાજ્ય/ અમેરિકા, ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு, సంయుక్త రాజ్య అమెరికా, ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകള്‍, එක්සත් ජනපදය, สหรัฐอเมริกา, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེསི, ཨ་མེ་རི་ཀ་, ယူနိုက်တက်စတိတ်, ამერიკის შეერთებული შტატები, አሜሪካ, សហរដ្ឋអាមេរិក, ꂰꇩ
کشور
آروبا +25 °C 
آرژانتین +19 °C 
آفریقای جنوبی +21 °C 
آلبانی +5 °C 
آلمان -4 °C 
آنتیگوا و باربودا +23 °C 
آندورا -16 °C 
آنگولا +26 °C 
آنگویلا +24 °C 
اتریش -6 °C 
اتیوپی +24 °C 
اردن +14 °C 
ارمنستان -1 °C 
اروگوئه +21 °C 
اریتره +27 °C 
ازبکستان +4 °C 
استرالیا +26 °C 
استونی -2 °C 
اسرائیل +17 °C 
اسلواکی -5 °C 
اسلوونی -3 °C 
اسپانیا +6 °C 
افغانستان 0 °C 
الجزایر +5 °C 
السالوادور +20 °C 
امارات متحده عربی +22 °C 
اندونزی +25 °C 
اوکراین -4 °C 
اوگاندا +30 °C 
اکوادور +17 °C 
ایالات فدرال میکرونزی +27 °C 
ایالات متحده آمریکا +5 °C 
ایتالیا +3 °C 
ایران +8 °C 
ایسلند 0 °C 
باربادوس +24 °C 
باهاما +22 °C 
بحرین +18 °C 
برزیل +22 °C 
برمودا +17 °C 
برونئی +27 °C 
بریتانیا +4 °C 
بلاروس -7 °C 
بلغارستان -1 °C 
بلژیک -3 °C 
بلیز +22 °C 
بنگلادش +23 °C 
بنین +28 °C 
بوتسوانا +23 °C 
بوروندی +26 °C 
بورکینافاسو +26 °C 
بوسنی و هرزگوین -3 °C 
بولیوی +13 °C 
تاجیکستان +1 °C 
تانزانیا +28 °C 
تاهیتی +22 °C 
تایلند +26 °C 
تایوان، استان چین +18 °C 
ترکمنستان +5 °C 
ترکیه +5 °C 
ترینیداد و توباگو +23 °C 
تونس +6 °C 
تونگا +25 °C 
تووالو +28 °C 
توکلائو +27 °C 
توگو +29 °C 
تیمور شرقی +23 °C 
جامائیکا +21 °C 
جبل طارق +15 °C 
جرسی +3 °C 
جزایر آلند -1 °C 
جزایر تورکس و کایکوس +24 °C 
جزایر سلیمان +25 °C 
جزایر فارو +5 °C 
جزایر فالکند +8 °C 
جزایر مارشال +27 °C 
جزایر ماریانای شمالی +25 °C 
جزایر ویرجین انگلستان +23 °C 
جزایر ویرجین ایالات متحده +24 °C 
جزایر پیت‌کرن +24 °C 
جزایر کارائیب هلند +24 °C 
جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده +26 °C 
جزایر کوک +26 °C 
جزایر کوکوس +26 °C 
جزایر کیمن +25 °C 
جزیره من +9 °C 
جزیره نورفولک +22 °C 
جزیره کریسمس +27 °C 
جزیره گوادلوپ +22 °C 
جمهوری آذربایجان +4 °C 
جمهوری آفریقای مرکزی +32 °C 
جمهوری ایرلند +7 °C 
جمهوری دموکراتیک کنگو +28 °C 
جمهوری دومینیکن +19 °C 
جمهوری عربی لیبی +10 °C 
جمهوری چک -5 °C 
جمهوری کنگو +28 °C 
جنوبگان -3 °C 
جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی +3 °C 
جیبوتی +27 °C 
دانمارک -2 °C 
دومینیکا +22 °C 
رئونیون +25 °C 
رواندا +26 °C 
روسیه -10 °C 
رومانی -2 °C 
زامبیا +23 °C 
زیمباوه +18 °C 
سائوتومه و پرینسیپ +25 °C 
ساحل عاج +27 °C 
ساموآ +26 °C 
ساموای آمریکا +27 °C 
سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه +8 °C 
سری‌لانکا +27 °C 
سن مارینو 0 °C 
سنت بارثلمی +25 °C 
سنت لوسیا +24 °C 
سنت مارتین +24 °C 
سنت وینسنت و گرنادین‌ها +24 °C 
سنت پیر و ماژلان 0 °C 
سنت کیتس و نویس +23 °C 
سنگال +22 °C 
سنگاپور +27 °C 
سوئد -4 °C 
سوئیس -7 °C 
سوازیلند +18 °C 
سوالبارد و یان ماین -3 °C 
سودان +32 °C 
سودان جنوبی +37 °C 
سورینام +23 °C 
سوریه +10 °C 
سومالی +29 °C 
سیرالئون +26 °C 
سیشل +24 °C 
سینت مارتن +24 °C 
سینت هلینا +22 °C 
شیلی +14 °C 
صحرای غربی +13 °C 
صربستان -1 °C 
صربستان و مونته نگرو +3 °C 
عراق +13 °C 
عربستان سعودی +20 °C 
عمان +23 °C 
غنا +28 °C 
فرانسه -2 °C 
فلسطین +16 °C 
فنلاند -4 °C 
فیجی +24 °C 
فیلیپین +25 °C 
قبرس +14 °C 
قرقیزستان -2 °C 
قزاقستان -9 °C 
قطر +20 °C 
قلمرو اقیانوس هند بریتانیا +25 °C 
لائوس +24 °C 
لبنان +13 °C 
لتونی -6 °C 
لسوتو +19 °C 
لهستان -4 °C 
لوکزامبورگ -4 °C 
لیبریا +25 °C 
لیتوانی -6 °C 
لیختن‌اشتاین -11 °C 
ماداگاسکار +27 °C 
مارتینیک +23 °C 
مالاوی +26 °C 
مالت +9 °C 
مالدیو +27 °C 
مالزی +26 °C 
مالی +22 °C 
ماکائو +18 °C 
مایوت +27 °C 
مجارستان -1 °C 
مراکش +7 °C 
مصر +18 °C 
مغولستان -18 °C 
مقدونیه -1 °C 
موریتانی +18 °C 
موریس +27 °C 
موزامبیک +26 °C 
مولداوی -3 °C 
موناکو +4 °C 
مونتسرات +23 °C 
مونته‌نگرو 0 °C 
مکزیک +13 °C 
میانمار +27 °C 
نائورو +27 °C 
نامیبیا +27 °C 
نروژ -1 °C 
نپال +15 °C 
نیجر +24 °C 
نیجریه +29 °C 
نیوزیلند +16 °C 
نیووی +27 °C 
نیکاراگوئه +20 °C 
هائیتی +19 °C 
هلند -3 °C 
هند +24 °C 
هندوراس +18 °C 
هنگ کنگ +17 °C 
واتیکان +5 °C 
والیس و فوتونا +28 °C 
وانواتو +24 °C 
ونزوئلا +19 °C 
ویتنام +22 °C 
ویدیو +24 °C 
پادشاهی بوتان +6 °C 
پاراگوئه +23 °C 
پالائو +27 °C 
پاناما +22 °C 
پاکستان +14 °C 
پرتغال +7 °C 
پرو +13 °C 
پورتوریکو +21 °C 
چاد +30 °C 
چین +2 °C 
ژاپن +2 °C 
کاستاریکا +17 °C 
کالدونیای جدید +24 °C 
کامبوج +28 °C 
کامرون +28 °C 
کانادا -2 °C 
کره جنوبی -1 °C 
کره شمالی -2 °C 
کرواسی 0 °C 
کلمبیا +18 °C 
کنیا +27 °C 
کوبا +21 °C 
کومور +27 °C 
کویت +15 °C 
کیریباتی +27 °C 
کیپ ورد +20 °C 
گابون +27 °C 
گامبیا +22 °C 
گرجستان +5 °C 
گرنادا +24 °C 
گرنزی +4 °C 
گرینلند -15 °C 
گوآم +25 °C 
گواتمالا +13 °C 
گویان +22 °C 
گویان فرانسه +23 °C 
گینه +25 °C 
گینه استوایی +25 °C 
گینه بیسائو +24 °C 
یمن +23 °C 
یونان +7 °C 
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای:

 
نمایش فشار:

 
سرعت نمایش باد: