پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط

آ

کمی تا حدی آفتابیآتلانتا +13 °C  کمی تا حدی آفتابیآردن‌ارکد +3 °C  پوشیده از ابرآرلینگتن هایقتس -4 °C  واضحآرلینگتون +5 °C  پوشیده از ابرآرورا -4 °C  واضحآستین +8 °C  پوشیده از ابرآلبانی +15 °C  پوشیده از ابرآلبانی +18 °C  واضحآلبوکرکی 0 °C  واضحآلن +4 °C  واضحآلهامبرا +5 °C  کمی تا حدی آفتابیآلوها -2 °C  واضحآناهایم +7 °C  واضحآوببکک 0 °C  واضحآوبرن +13 °C  کمی تا حدی آفتابیآورورا -6 °C  واضحآپ لند +6 °C  واضحآچی -2 °C  کمی تا حدی آفتابیآیداهو فالز -10 °C  کمی تا حدی آفتابیآیووا -5 °C 

ا

واضحاخنرد +6 °C  واضحاخنرد شرس +7 °C  واضحارواین +7 °C  پوشیده از ابراستاتن آیلند +12 °C  پوشیده از ابراستاکتون +4 °C  واضحاسمیت +5 °C  واضحاسپرینگ ولی +3 °C  واضحاسپوکن -5 °C  واضحاشلند +7 °C  واضحال پاسو +4 °C  واضحامریللو 0 °C  کمی تا حدی آفتابیانکوریج -5 °C  دوشاورلندو +22 °C  واضحاورگن -8 °C  کمی تا حدی آفتابیاوورلند پارک -2 °C  کمی تا حدی آفتابیاوکلند +6 °C  دوشاکران +6 °C  واضحاکلاهما 0 °C  واضحایروینگ +5 °C  برف کوچکایندیاناپولیس 0 °C 

ب

واضحباتون روژ +12 °C  کمی تا حدی آفتابیبالتیمور +16 °C  پوشیده از ابربرانکس +11 °C  واضحبراونزویل +21 °C  دوشبرندن +21 °C  پوشیده از ابربروکلین +10 °C  واضحبروکن اروو 0 °C  کمی تا حدی آفتابیبرکلی +5 °C  پوشیده از ابربریجپورت +11 °C  واضحبلا +7 °C  کمی تا حدی آفتابیبللوو -1 °C  واضحبوربنک +6 °C  کمی تا حدی آفتابیبوستون +13 °C  بارانبوفالو +3 °C  کمی تا حدی آفتابیبولدر -8 °C  واضحبومانت +11 °C  واضحبویس -5 °C  واضحبیرمنگهام +9 °C  برف کوچکبیلینگز -3 °C  کمی تا حدی آفتابیبیکرزفیلد +2 °C 

ت

واضحتاسکالوسا +9 °C  دوشتالاهاسی +20 °C  کمی تا حدی آفتابیتامز ریور +13 °C  واضحتاه وودلندس +10 °C  واضحتاوزند اوکس +6 °C  واضحتاکوما -2 °C  واضحتایلر +5 °C  کمی تا حدی آفتابیترنتون +17 °C  کمی تا حدی آفتابیتریسی +5 °C  دوشتمپا +21 °C  واضحتمپی +6 °C  واضحتمپی +5 °C  واضحتمکولا +4 °C  کمی تا حدی آفتابیتهرنتن -5 °C  واضحتورانس +7 °C  دوشتورنتو +6 °C  واضحتوسان +6 °C  واضحتولسا 0 °C  پوشیده از ابرتولیدو +1 °C  واضحتوپیکا -1 °C 

ج

کمی تا حدی آفتابیجامایکا پلاین +17 °C  پوشیده از ابرجامیکا +10 °C  کمی تا حدی آفتابیجانز کریک +14 °C  واضحجاپلین 0 °C  واضحجرمنتاون +3 °C  کمی تا حدی آفتابیجزیره مریت +22 °C  واضحجفرسون سیتی -1 °C  بارانجمستون +5 °C  واضحجنسبرو +2 °C  کمی تا حدی آفتابیجنسویلل -6 °C  کمی تا حدی آفتابیجهنسن -2 °C  بارانجهنسن سیتی +9 °C  واضحجونز +11 °C  برفجونیو -2 °C  کمی تا حدی آفتابیجکسن +18 °C  واضحجکسن +3 °C  واضحجکسنویل +19 °C  کمی تا حدی آفتابیجکسنویل +20 °C  واضحجکسون +8 °C  برف کوچکجکسون 0 °C 

ح

کمی تا حدی آفتابیحازل دلً -2 °C  پوشیده از ابرحازل پارک +2 °C  پوشیده از ابرحازل کرست -3 °C  پوشیده از ابرحال کرنرس -5 °C  کمی تا حدی آفتابیحعیا آاف وستپرت +13 °C  واضححوب ساند +24 °C  واضححومه گاردنز +6 °C 

د

واضحدالاس +4 °C  کمی تا حدی آفتابیدالّی سیتی +7 °C  واضحداونی +5 °C  واضحدثا مینس -5 °C  واضحدعاوی +24 °C  دوشدلتنا +22 °C  کمی تا حدی آفتابیدله سیتی +18 °C  پوشیده از ابردنبوری +13 °C  واضحدنتون +4 °C  کمی تا حدی آفتابیدنور -7 °C  پوشیده از ابردوثن +17 °C  پوشیده از ابردورهام +19 °C  واضحدولوث -9 °C  کمی تا حدی آفتابیدوندلک +13 °C  کمی تا حدی آفتابیدونپورت -5 °C  پوشیده از ابردکتور -2 °C  کمی تا حدی آفتابیدیترویت +3 °C  برف کوچکدیتون +1 °C  کمی تا حدی آفتابیدیربورن +2 °C  کمی تا حدی آفتابیدیویس +2 °C 

ر

کمی تا حدی آفتابیرالی +19 °C  واضحرانچو کوکامونگا +5 °C  واضحراوند راک +8 °C  پوشیده از ابرردینگ +2 °C  دوشرزول +13 °C  کمی تا حدی آفتابیرسویلل +3 °C  کمی تا حدی آفتابیرنتون -1 °C  دوشرونوک +16 °C  واضحروچستر -8 °C  بارانروچستر +8 °C  کمی تا حدی آفتابیرککفرد -5 °C  پوشیده از ابررکین -4 °C  واضحریالتو +5 °C  دوشریدینگ +17 °C  برفرینو -6 °C  واضحریو رنچو 0 °C  واضحریورساید +5 °C  واضحریچاردسون +4 °C  کمی تا حدی آفتابیریچموند +7 °C  کمی تا حدی آفتابیریچموند +18 °C 

ز

واضحزاکاری +12 °C  پوشیده از ابرزفیرهیلز +20 °C  دوشزنسویل +6 °C  کمی تا حدی آفتابیزنیا +1 °C  واضحزولل +8 °C  واضحزونی پوبلوو -2 °C  پوشیده از ابرزینسویلل -1 °C  پوشیده از ابرزیون -4 °C 

س

پوشیده از ابرسالیناس +4 °C  واضحسانتا آنا +8 °C  کمی تا حدی آفتابیسانتا روزا +1 °C  واضحسانتا کلاریتا +4 °C  کمی تا حدی آفتابیساکرامنتو +2 °C  پوشیده از ابرسلت لک سیتی -8 °C  واضحسن آنتونیو +10 °C  واضحسن برناردینو +5 °C  دوشسن جته +4 °C  واضحسن دیگو +8 °C  کمی تا حدی آفتابیسن فرانسیسکو +7 °C  پوشیده از ابرسن پترزبورگ +20 °C  پوشیده از ابرسنت جانز +20 °C  واضحسنت لوئیس 0 °C  واضحسنت پاول -5 °C  واضحسونریس مانور +3 °C  واضحسکاتزدیل +6 °C  کمی تا حدی آفتابیسیاتل 0 °C  کمی تا حدی آفتابیسیلم -3 °C  کمی تا حدی آفتابیسیوکس فالز -5 °C 

ش

کمی تا حدی آفتابیشارلوت +20 °C  بارانشارلوتزویل +17 °C  واضحشرمن +3 °C  واضحشرمن اکس +6 °C  واضحشریوپورت +6 °C  پوشیده از ابرشلبی +2 °C  پوشیده از ابرشلتون +12 °C  پوشیده از ابرشمپین -2 °C  کمی تا حدی آفتابیشهرستان آلامدا +6 °C  واضحشهرستان تولار +1 °C  دوششهرستان سانتا کلارا +5 °C  دوششهرستان سن ماتئو +6 °C  کمی تا حدی آفتابیشهرستان مادرا +1 °C  واضحشهرستان مرسد +2 °C  واضحشهرستان ونتورا +5 °C  کمی تا حدی آفتابیشورلاین 0 °C  کمی تا حدی آفتابیشونی -2 °C  واضحشوگر لند +11 °C  پوشیده از ابرشیکاگو -3 °C  پوشیده از ابرشیکوپی +15 °C 

ط


ع

کمی تا حدی آفتابیعلاوه +17 °C  کمی تا حدی آفتابیعلاوه هایقتس +17 °C  کمی تا حدی آفتابیعلتا سیررا -1 °C  دوشعلم +16 °C  کمی تا حدی آفتابیعلما 0 °C 

غ

واضحغاز -1 °C 

ف

کمی تا حدی آفتابیفارگو -3 °C  کمی تا حدی آفتابیفال ریور +14 °C  واضحفدرال وای -1 °C  کمی تا حدی آفتابیفرزنو +1 °C  پوشیده از ابرفرمینگتن هیلز +1 °C  واضحفریسکو +4 °C  دوشفریمانت +6 °C  برف کوچکفلینت 0 °C  واضحفنتنا +5 °C  واضحفورت لادردیل +23 °C  واضحفورت وورث +4 °C  کمی تا حدی آفتابیفورت کالینز -10 °C  واضحفورت‌ اسمیت +1 °C  برف کوچکفورت‌ وین -1 °C  واضحفولرتون +7 °C  کمی تا حدی آفتابیفیرفیلد +3 °C  پوشیده از ابرفیشرس 0 °C  کمی تا حدی آفتابیفیلادلفیا +17 °C  واضحفینیکس +6 °C  پوشیده از ابرفییتویل +19 °C 

ق

کمی تا حدی آفتابیقواکرتون +17 °C  کمی تا حدی آفتابیقوینکی +15 °C 

ك

واضحكاخ سفيد +3 °C 

ل

واضحلاریدو +16 °C  واضحلاس وگاس +2 °C  واضحلاس کروسس +4 °C  واضحلافایت +12 °C  واضحلانگ بیچ +7 °C  کمی تا حدی آفتابیلخینگتن‌فیت +2 °C  کمی تا حدی آفتابیلنسینگ 0 °C  واضحلنکستر +3 °C  واضحلوتن 0 °C  واضحلوس انجلس +6 °C  پوشیده از ابرلولل +17 °C  دوشلوکرن +14 °C  واضحلویسویلل +4 °C  پوشیده از ابرلوییویل +2 °C  دوشلکلند +20 °C  واضحلیتل راک +3 °C  واضحلیس سوممیت -2 °C  کمی تا حدی آفتابیلین +12 °C  کمی تا حدی آفتابیلینکلن -4 °C  پوشیده از ابرلیونیا +2 °C 

م

واضحمارتین +24 °C  واضحمتروپلیتن گورنمنت آاف نشویلل‌دیویدسن بالانس +4 °C  واضحمتیری +14 °C  واضحمتیری تررک +14 °C  کمی تا حدی آفتابیمدستو +3 °C  کمی تا حدی آفتابیمدیسون -7 °C  کمی تا حدی آفتابیمریلند +18 °C  واضحمسقویت +5 °C  واضحممفیس +3 °C  پوشیده از ابرمنهتن +12 °C  واضحموبیل +16 °C  واضحمورنو ولی +5 °C  پوشیده از ابرموریس +15 °C  واضحمونتگمری +14 °C  کمی تا حدی آفتابیمیامی +22 °C  دوشمیدس +7 °C  واضحمیزا +6 °C  برفمیشیگان -4 °C  پوشیده از ابرمیلواکی -5 °C  واضحمینیاپولیس -5 °C 

ن

دوشناکسویل +9 °C  کمی تا حدی آفتابینرفلک +19 °C  پوشیده از ابرنشوا +16 °C  واضحنشویل +4 °C  کمی تا حدی آفتابینورت چارلزتن +20 °C  پوشیده از ابرنورث ستمفرد +12 °C  کمی تا حدی آفتابینورث پئوریا -3 °C  واضحنورث گلندل +6 °C  واضحنورمن 0 °C  پوشیده از ابرنورواک +12 °C  واضحنورواک +6 °C  پوشیده از ابرنپرویلل -4 °C  کمی تا حدی آفتابینیو بدفرد +10 °C  دوشنیو هاون +11 °C  پوشیده از ابرنیوآرک +14 °C  واضحنیواورلئان +14 °C  پوشیده از ابرنیوجرسی +12 °C  واضحنیوپورت بیچ +9 °C  کمی تا حدی آفتابینیوپورت نیوز +16 °C  پوشیده از ابرنیویورک +11 °C 

ه

پوشیده از ابرهارتفورد +14 °C  واضحهالیوود +23 °C  واضحهانتسویل +7 °C  واضحهانتینگتون بیچ +10 °C  واضحهاوتورن +5 °C  دوشهای پوینت +18 °C  واضحهسپریا +3 °C  پوشیده از ابرهموند -3 °C  کمی تا حدی آفتابیهمپتون +17 °C  کمی تا حدی آفتابیهمپتون +16 °C  واضحهندرسون +2 °C  دوشهنری +14 °C  کمی تا حدی آفتابیهونولولو +19 °C  واضحهوور +9 °C  کمی تا حدی آفتابیهیقلندس رنچ -8 °C  کمی تا حدی آفتابیهیلسبرو -2 °C  واضحهیلیه +23 °C  دوشهیورد +5 °C  واضحهیوستون +11 °C  واضحهیوستون +11 °C 

و

پوشیده از ابروارن +3 °C  دوشواشینگتن دی.سی. +18 °C  واضحوالنسیا +3 °C  واضحوان نویس +6 °C  پوشیده از ابروتربوری +13 °C  پوشیده از ابروست جردن -10 °C  پوشیده از ابروست ولی -7 °C  واضحوست کووینا +6 °C  کمی تا حدی آفتابیوستمینستر -6 °C  کمی تا حدی آفتابیوللجو +5 °C  کمی تا حدی آفتابیونکوور -2 °C  پوشیده از ابرووستر +15 °C  واضحوکو +6 °C  کمی تا حدی آفتابیویرجینیابیچ +14 °C  کمی تا حدی آفتابیویسالیا +1 °C  کمی تا حدی آفتابیویلمینگتن +18 °C  دوشوینستون-سیلم +18 °C  واضحویچیتا -1 °C  واضحویچیتا فالز +2 °C  واضحویکتور ویل +2 °C 

پ

واضحپئوریا +5 °C  کمی تا حدی آفتابیپئوریا -3 °C  واضحپالم بای +21 °C  واضحپالم دیل +3 °C  پوشیده از ابرپترسون +13 °C  کمی تا حدی آفتابیپرتسموته هایقتس +19 °C  واضحپردایس +2 °C  پوشیده از ابرپرووو -10 °C  واضحپسدنا +11 °C  واضحپلنو +4 °C  واضحپمبروک پاینز +25 °C  کمی تا حدی آفتابیپمپنو بیچ +23 °C  واضحپوبلو -3 °C  واضحپورت سنت لوسی +23 °C  پوشیده از ابرپورتر -3 °C  کمی تا حدی آفتابیپورتسموث +20 °C  کمی تا حدی آفتابیپورتلند -2 °C  واضحپومونا +6 °C  بارانپیتسبورگ +8 °C  واضحپیرلند +11 °C 

چ

واضحچاتانوگا +9 °C  واضحچاتانوگا +9 °C  بارانچارلستون +10 °C  کمی تا حدی آفتابیچارلستون +19 °C  واضحچتسورث +5 °C  کمی تا حدی آفتابیچری هیل +18 °C  کمی تا حدی آفتابیچساپیک +20 °C  کمی تا حدی آفتابیچستر +17 °C  واضحچسترفیلد -1 °C  کمی تا حدی آفتابیچلسی +12 °C  واضحچندلر +5 °C  واضحچنلویو +11 °C  واضحچولا ویستا +8 °C  واضحچون رپیدس -5 °C  پوشیده از ابرچپل هیل +19 °C  واضحچین +5 °C  واضحچین هیلز +5 °C  کمی تا حدی آفتابیچینن -10 °C  بارانچیکتوگا +4 °C  کمی تا حدی آفتابیچیکو +2 °C 

ژ

پوشیده از ابرژنو -4 °C  بارانژنوا +15 °C  پوشیده از ابرژولیت -3 °C  برفژوهانسبورگ -3 °C  واضحژوپیتر +23 °C  واضحژکک +3 °C 

ک

واضحکارلس بد +8 °C  کمی تا حدی آفتابیکانزاس سیتی -2 °C  کمی تا حدی آفتابیکانکورد +4 °C  واضحکرال سپرینگس +24 °C  واضحکررللتن +4 °C  پوشیده از ابرکری +19 °C  کمی تا حدی آفتابیکلرادو اسپرینگز -7 °C  کمی تا حدی آفتابیکلرکسویلل +3 °C  پوشیده از ابرکلمبوس +4 °C  واضحکلمبیا +20 °C  واضحکلمبیا -2 °C  کمی تا حدی آفتابیکلومبوس +15 °C  پوشیده از ابرکلیرواتر +20 °C  دوشکلیولند +5 °C  کمی تا حدی آفتابیکمبریج +15 °C  واضحکورونا +6 °C  واضحکورپس کریستی +14 °C  واضحکوستا مسا +9 °C  واضحکیللین +6 °C  کمی تا حدی آفتابیکیپ کرال +21 °C 

گ

واضحگردن گرو +7 °C  واضحگرشام -2 °C  واضحگرلند +4 °C  دوشگرمنتون +17 °C  برف کوچکگرند رپیدس -2 °C  واضحگرند پریری +5 °C  پوشیده از ابرگری -3 °C  کمی تا حدی آفتابیگریلی -6 °C  برف کوچکگرین بای -7 °C  پوشیده از ابرگرینبورق +12 °C  دوشگرینزبورو +18 °C  کمی تا حدی آفتابیگرینویل +18 °C  کمی تا حدی آفتابیگستنیا +19 °C  کمی تا حدی آفتابیگلن بورنی +17 °C  واضحگلندیل +5 °C  واضحگلندیل +6 °C  واضحگولفپرت +15 °C  دوشگیترزبرگ +17 °C  واضحگیلبرت +6 °C  کمی تا حدی آفتابیگینزویل +20 °C 

ی

پوشیده از ابریانکرز +12 °C  واضحیاکیما -6 °C  پوشیده از ابریستپینت +2 °C  واضحیو کلر -8 °C  پوشیده از ابریوبا سیتی +2 °C  بارانیوتیکا +15 °C  واضحیوجین -3 °C  واضحیوربا لیندا +6 °C  پوشیده از ابریورک +16 °C  واضحیوما +8 °C  دوشیونگستاون +6 °C  واضحیونیور سیتی پارک +24 °C  واضحیونیورسال سیتی +6 °C  پوشیده از ابریونیورسیتی +21 °C  واضحیونیورسیتی سیتی -1 °C  واضحیونیورسیتی پلیس -1 °C  پوشیده از ابریونیون +16 °C  دوشیونیون سیتی +5 °C  واضحیوکایپا +5 °C  کمی تا حدی آفتابییکن کریل -9 °C 


آب و هوا را بر روی نقشه
دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی


ایالات متّحدهٔ آمریکا (به انگلیسی: The United States of America و به اختصار: USA ) کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی.سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳٬۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است.

نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است. این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی (۱۱۵۵ ه.خ.)، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمرهٔ سابق بریتانیا شکل گرفت.

کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است. این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند.

ایالات متحده آمریکا پس از حضور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، قدرت اثرگذاری خود در جهان را گسترش داد. آمریکا به عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل در آمده‌است و از بنیانگذاران پیمان نظامی ناتو محسوب می‌شود. و پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد به عنوان یک ابرقدرت منحصربه‌فرد درآمد. شهروند ایالات متحدهٔ آمریکا را معمولاً «آمریکایی» می‌نامند.


...

کشور: ایالات متحده آمریکا
کد کشور تلفن: +1
مختصات: عرض جغرافیایی: 39°45'36" N; طول جغرافیایی: 98°30'0" W;
نام مستعار (در زبان های دیگر): Bahasa Indonesia: Amerika Serikat Deutsch: Vereinigte Staaten English: USA Française: États-Unis Italiano: Stati Uniti Nederlands: Verenigde Staten Norsk bokmål: USA Polski: Stany Zjednoczone Português: Estados Unidos da América Română: Statele Unite ale Americii Slovenčina: Spojené štáty Suomi: Yhdysvallat Svenska: USA Türkçe: Amerika Birleşik Devletleri Ελληνικά: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Беларуская: США Български: САЩ Еspañol: EEUU Русский: Соединённые Штаты Америки Українська: США العربية: الولايات المتحدة فارسی: ایالات متحده آمریکا हिन्दी: यूएसए(संयुक्त राज्य अमेरिका) 中國: 美国 日本語: アメリカ合衆国 한국어: 미국
نام بیشتر:
ABD, ALeaa-Oko ti Amerika, Ameerika UEhendriigid, Ameerika Ühendriigid, Amelika, America, Amerihka Ovttastuvvan Stahtat, Amerihká Ovttastuvvan Stáhtat, Amerika, Amerika Birlesik Devletleri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Amerika Syarikat, Amerikas Foerenta Stater, Amerikas Forenede Stater, Amerikas Förenta Stater, Amerikas Savienotas Valstis, Amerikas Savienotās Valstis, Amerikas forente stater, Ameriketako Estatu Batuak, Ameriki, Amerikijn Nehgdsehn Uls, Amurka, Amɛrika, Bandariki Nordur-Ameriku, Bandarikin, Bandaríki Norður-Ameríku, Bandaríkin, Dowlaaji Dentuɗi Amerik, Egyesuelt Allamok, Egyesült Államok, Estados Unidos, Estados Unidos de America, Estados Unidos de América, Estats Units, Estatu Batuak, Etats-Unis, Etazonia, Hoa Ky, Hoa Kỳ, Inomenes Politeies tis Amerikis, Jungtines Amerikos Valstijos, Jungtines Valstijos US, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinės Valstijos US, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Maraykanka, Marekani, Naalagaaffeqatigiit, Orileede Orileede Amerika, Orílẹ́ède Orilẹede Amerika, Pule'anga fakatahataha 'Amelika, Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika, SASHH, SSHA, Sambandsriki Amerika, Sambandsríki Amerika, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sjedinene Americke Drzave, Sjedinene Drzave, Sjedinjene Americke Drzave, Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Drzave, Sjedinjene Države, Soedinennye Shtaty, Soedineti Amerikanski Drzhavi, Spojene staty, Spojene staty americke, Spojené státy, Spojené státy americké, Spojené štáty americké, Spoluceni Stati Ameriki, Stadis Unids da l'America, Stadou-Unanet, Stadoù-Unanet, Stait Aontaithe Mheiricea, Statele Unite, Statos Unite, Statys Unys, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Suedineni shhati, U.S., U.S.A., USA nutome, United States, United States of America, Usono, Verenigde Staten, Verenigde State van Amerika, Yr Unol Daleithiau, ZDA, Zdruzene drzave Amerike, Združene države Amerike, Zlucanya Staty Ameryki, Zluchanyja Shtaty, aikkiya amerikka kutiyaracu, alawlayat almthdt alamrykyt, alwlayat almthdt alamrykyt, amerika he zhong guo, amerika sanyukta sansthana, ayalat mthdh, ayalat mthdh amryka, i-United States, markina yuktarastra, mei guo, migug, sanyukata rajya/ amerika, sanyukta rajya, sanyukta rajya amarika, sanyukta rajya amerika, sanyukta rajye /amerika, shrathxmerika, yuktaraastra, yukta rastra amerika, ÂLeaa-Ôko tî Amerika, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Америкийн Нэгдсэн Улс, АҚШ, Злучаныя Штаты, Злучаныя Штаты Амерыкі, Соединенные Штаты, Соединети Американски Држави, Сполучені Штати Америки, Съединени щати, Сједињене Америчке Државе, Сједињене Државе, Қўшма Штатлар, Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր, Միացյալ Նահանգներ, ארצות הברית, الاولايات المتحدة الامريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, ایالات متحده, ایالات متحدهٔ امریکا, ریاستہائے متحدہ, وڵاتە یەکگرتووەکان, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्ये /अमेरिका, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তৰাষ্ট্ৰ, સંયુકત રાજ્ય/ અમેરિકા, ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு, సంయుక్త రాజ్య అమెరికా, ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകള്‍, එක්සත් ජනපදය, สหรัฐอเมริกา, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེསི, ཨ་མེ་རི་ཀ་, ယူနိုက်တက်စတိတ်, ამერიკის შეერთებული შტატები, አሜሪካ, សហរដ្ឋអាមេរិក, ꂰꇩ
کشور
آروبا +27 °C 
آرژانتین +29 °C 
آفریقای جنوبی +22 °C 
آلبانی +12 °C 
آلمان +6 °C 
آنتیگوا و باربودا +26 °C 
آندورا +2 °C 
آنگولا +25 °C 
آنگویلا +25 °C 
اتریش +4 °C 
اتیوپی +20 °C 
اردن +15 °C 
ارمنستان -1 °C 
اروگوئه +29 °C 
اریتره +22 °C 
ازبکستان +5 °C 
استرالیا +18 °C 
استونی -1 °C 
اسرائیل +16 °C 
اسلواکی +3 °C 
اسلوونی +5 °C 
اسپانیا +13 °C 
افغانستان +2 °C 
الجزایر +12 °C 
السالوادور +27 °C 
امارات متحده عربی +20 °C 
اندونزی +23 °C 
اوکراین +1 °C 
اوگاندا +25 °C 
اکوادور +20 °C 
ایالات فدرال میکرونزی +27 °C 
ایالات متحده آمریکا +7 °C 
ایتالیا +10 °C 
ایران +8 °C 
ایسلند 0 °C 
باربادوس +27 °C 
باهاما +23 °C 
بحرین +16 °C 
برزیل +28 °C 
برمودا +19 °C 
برونئی +24 °C 
بریتانیا +9 °C 
بلاروس 0 °C 
بلغارستان +6 °C 
بلژیک +8 °C 
بلیز +26 °C 
بنگلادش +19 °C 
بنین +33 °C 
بوتسوانا +23 °C 
بوروندی +21 °C 
بورکینافاسو +38 °C 
بوسنی و هرزگوین +3 °C 
بولیوی +18 °C 
تاجیکستان +1 °C 
تانزانیا +24 °C 
تاهیتی +24 °C 
تایلند +25 °C 
تایوان، استان چین +13 °C 
ترکمنستان +9 °C 
ترکیه +8 °C 
ترینیداد و توباگو +28 °C 
تونس +14 °C 
تونگا +25 °C 
تووالو +28 °C 
توکلائو +26 °C 
توگو +35 °C 
تیمور شرقی +22 °C 
جامائیکا +25 °C 
جبل طارق +16 °C 
جرسی +10 °C 
جزایر آلند 0 °C 
جزایر تورکس و کایکوس +25 °C 
جزایر سلیمان +24 °C 
جزایر فارو +5 °C 
جزایر فالکند +10 °C 
جزایر مارشال +26 °C 
جزایر ماریانای شمالی +25 °C 
جزایر ویرجین انگلستان +25 °C 
جزایر ویرجین ایالات متحده +25 °C 
جزایر پیت‌کرن +26 °C 
جزایر کارائیب هلند +26 °C 
جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده +26 °C 
جزایر کوک +26 °C 
جزایر کوکوس +27 °C 
جزایر کیمن +25 °C 
جزیره من +10 °C 
جزیره نورفولک +21 °C 
جزیره کریسمس +28 °C 
جزیره گوادلوپ +26 °C 
جمهوری آذربایجان +8 °C 
جمهوری آفریقای مرکزی +34 °C 
جمهوری ایرلند +10 °C 
جمهوری دموکراتیک کنگو +26 °C 
جمهوری دومینیکن +26 °C 
جمهوری عربی لیبی +22 °C 
جمهوری چک +4 °C 
جمهوری کنگو +28 °C 
جنوبگان -8 °C 
جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی 0 °C 
جیبوتی +24 °C 
دانمارک +2 °C 
دومینیکا +24 °C 
رئونیون +23 °C 
رواندا +21 °C 
روسیه -4 °C 
رومانی +3 °C 
زامبیا +23 °C 
زیمباوه +23 °C 
سائوتومه و پرینسیپ +27 °C 
ساحل عاج +31 °C 
ساموآ +25 °C 
ساموای آمریکا +26 °C 
سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه +6 °C 
سری‌لانکا +24 °C 
سن مارینو +6 °C 
سنت بارثلمی +25 °C 
سنت لوسیا +25 °C 
سنت مارتین +25 °C 
سنت وینسنت و گرنادین‌ها +25 °C 
سنت پیر و ماژلان +1 °C 
سنت کیتس و نویس +25 °C 
سنگال +34 °C 
سنگاپور +25 °C 
سوئد 0 °C 
سوئیس +5 °C 
سوازیلند +25 °C 
سوالبارد و یان ماین -15 °C 
سودان +29 °C 
سودان جنوبی +35 °C 
سورینام +28 °C 
سوریه +14 °C 
سومالی +28 °C 
سیرالئون +34 °C 
سیشل +27 °C 
سینت مارتن +25 °C 
سینت هلینا +23 °C 
شیلی +22 °C 
صحرای غربی +20 °C 
صربستان +5 °C 
صربستان و مونته نگرو +3 °C 
عراق +16 °C 
عربستان سعودی +18 °C 
عمان +22 °C 
غنا +32 °C 
فرانسه +9 °C 
فلسطین +16 °C 
فنلاند -5 °C 
فیجی +23 °C 
فیلیپین +24 °C 
قبرس +12 °C 
قرقیزستان -2 °C 
قزاقستان -1 °C 
قطر +17 °C 
قلمرو اقیانوس هند بریتانیا +27 °C 
لائوس +18 °C 
لبنان +12 °C 
لتونی -1 °C 
لسوتو +19 °C 
لهستان +2 °C 
لوکزامبورگ +5 °C 
لیبریا +28 °C 
لیتوانی 0 °C 
لیختن‌اشتاین +4 °C 
ماداگاسکار +25 °C 
مارتینیک +25 °C 
مالاوی +23 °C 
مالت +14 °C 
مالدیو +26 °C 
مالزی +24 °C 
مالی +36 °C 
ماکائو +13 °C 
مایوت +26 °C 
مجارستان +6 °C 
مراکش +15 °C 
مصر +20 °C 
مغولستان -10 °C 
مقدونیه +5 °C 
موریتانی +30 °C 
موریس +25 °C 
موزامبیک +27 °C 
مولداوی +3 °C 
موناکو +13 °C 
مونتسرات +26 °C 
مونته‌نگرو +4 °C 
مکزیک +18 °C 
میانمار +23 °C 
نائورو +27 °C 
نامیبیا +27 °C 
نروژ 0 °C 
نپال +11 °C 
نیجر +32 °C 
نیجریه +34 °C 
نیوزیلند +14 °C 
نیووی +26 °C 
نیکاراگوئه +27 °C 
هائیتی +25 °C 
هلند +7 °C 
هند +21 °C 
هندوراس +26 °C 
هنگ کنگ +10 °C 
واتیکان +12 °C 
والیس و فوتونا +26 °C 
وانواتو +24 °C 
ونزوئلا +27 °C 
ویتنام +20 °C 
ویدیو +28 °C 
پادشاهی بوتان +3 °C 
پاراگوئه +30 °C 
پالائو +26 °C 
پاناما +28 °C 
پاکستان +17 °C 
پرتغال +14 °C 
پرو +18 °C 
پورتوریکو +26 °C 
چاد +33 °C 
چین +1 °C 
ژاپن +2 °C 
کاستاریکا +24 °C 
کالدونیای جدید +22 °C 
کامبوج +27 °C 
کامرون +30 °C 
کانادا 0 °C 
کره جنوبی -1 °C 
کره شمالی -3 °C 
کرواسی +7 °C 
کلمبیا +24 °C 
کنیا +24 °C 
کوبا +25 °C 
کومور +25 °C 
کویت +17 °C 
کیریباتی +27 °C 
کیپ ورد +21 °C 
گابون +29 °C 
گامبیا +33 °C 
گرجستان +7 °C 
گرنادا +26 °C 
گرنزی +10 °C 
گرینلند -13 °C 
گوآم +25 °C 
گواتمالا +21 °C 
گویان +27 °C 
گویان فرانسه +27 °C 
گینه +32 °C 
گینه استوایی +27 °C 
گینه بیسائو +35 °C 
یمن +20 °C 
یونان +13 °C 
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای:

 
نمایش فشار:

 
سرعت نمایش باد: